Disclaimer

Není-li výslovně uvedeno jinak, e-mailová komunikace vedená z e-mailových adres s doménou seddons.cz nebo seddons.eu ani žádný z připojených souborů, ani žádná jiná obdobná forma textové komunikace bez ohledu na užitou aplikaci či platformu, není závaznou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, přijetím nabídky k uzavření smlouvy, vzdáním se práva, uznáním dluhu ani jakýmkoliv jiným závazným právním jednáním. Pokud kterákoliv část relojes de imitacion e-mailu nebo jeho příloh vykazuje náležitosti výše uvedeného nebo jiného právního jednání, jedná se pouze o informativní sdělení, či o znění, o němž je vedeno jednání. Uzavření smlouvy či jiné závazné právní jednání musí být výslovně a písemně potvrzeno oprávněnou osobou.

Odesílatel nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu této zprávy, které vzniknou v důsledku přenosu e-mailu, jelikož nelze zaručit, že přenos e-mailů bude bezpečný nebo bez chyb. Informace obsažené v e-mailu mohou být zachyceny, poškozeny, ztraceny, zničeny, přijaty později nebo neúplné nebo obsahují viry. www.dziwnezegarki.pl

Informace obsažené v tomto e-mailu a jinde jsou důvěrné a podléhají povinnosti mlčenlivosti podle zákona o uhren replica advokacii. E-maily a jiná textová komunikace je určena pouze uvedeným příjemcům.

Unless expressly stated otherwise, neither any email sent from any account under domain seddons.cz or seddons.eu, including its attachments, nor any other text messaging, regardless used application and platform, are not to conclude a contract, promise to conclude contract, acceptance of offer to conclude contract, waiver of a right, acknowledgement of a debt or any other legal action. If any part of this e-mail or its attachment contains the elements listed above or any other legal action, it is merely an informative communication or a text, which is negotiated. Entering into an agreement or any other binding legal act must be explicitly confirmed in writing by authorised person. копии часов

The sender does not accept liability for errors or omissions in content of message resulting the transmission of email, is no guarantee of secure or error-free transmission of emails. The information contained in replica watches uk the email may be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrived later or incomplete, or contain viruses.

The information in e-mails and other messages are privileged and confidential and are subject to confidentiality under the Law of Advocacy. Emails and other text messages are determined for given recipients only.