Disclaimer

Není-li výslovně uvedeno jinak, e-mailová komunikace vedená z e-mailových adres s doménou seddons.cz nebo seddons.eu ani žádný z připojených souborů, ani žádná jiná obdobná forma textové komunikace bez ohledu na užitou aplikaci či platformu, není závaznou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, přijetím nabídky k uzavření smlouvy, vzdáním se práva, uznáním dluhu ani jakýmkoliv jiným závazným právním jednáním. Pokud kterákoliv část relojes de imitacion e-mailu nebo jeho příloh vykazuje náležitosti výše uvedeného nebo jiného právního jednání, jedná se pouze o informativní sdělení, či o znění, o němž je vedeno jednání. Uzavření smlouvy či jiné závazné právní jednání musí být výslovně a písemně potvrzeno oprávněnou osobou.

Odesílatel nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu této zprávy, které vzniknou v důsledku přenosu e-mailu, jelikož nelze zaručit, že přenos e-mailů bude bezpečný nebo bez chyb. Informace obsažené v e-mailu mohou být zachyceny, poškozeny, ztraceny, zničeny, přijaty později nebo neúplné nebo obsahují viry. www.dziwnezegarki.pl

Informace obsažené v tomto e-mailu a jinde jsou důvěrné a podléhají povinnosti mlčenlivosti podle zákona o uhren replica advokacii. E-maily a jiná textová komunikace je určena pouze uvedeným příjemcům.