Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů

Mgr. Petr Šťastný, ev. č. ČAK 12915, se sídlem Praha 2, Melounová 520/4, PSČ 120 00, IČO: 71345639, a JUDr. Eva Bartůňková, advokátka, ev. č. ČAK 12679, se sídlem Praha 2, Melounová 520/4, PSČ 120 00, IČO: 72013249, vykonávající společně ve společnosti podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která je sdružením advokátů ve smyslu ust. § 14 zákona č. 85/1996 Sb, o advokacii, pod názvem advokátní kanceláře AK Seddons tímto, v souladu s repliche rolex nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“), informují o zpracování osobních údajů následovně:

Správci osobních údajů:

Mgr. Petr Šťastný, advokát, se sídlem Praha 2, Melounová 520/4, PSČ 120 00, kontaktní e-mail: petrs@seddons.cz, telefon: +420 221 771 711

JUDr. Eva Bartůňková, advokátka, se sídlem Praha 2, Melounová 520/4, PSČ 120 00, kontaktní e-mail: evab@seddons.cz, telefon: +420 221 771 711

Správce-advokát zpracovává osobní údaje klientů a kontaktních osob klientů poskytnuté mu na základě smlouvy s klientem a jejího následného plnění., telefon: +420 221 771 711

Právní základ zpracování

 • Smlouva o poskytování právních služeb
 • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient“), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy o poskytování právních služeb

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem www.iwatchs.es

Osobní údaje klientů či kontaktních osob klientů, které správce-advokát zpracovává (v návaznosti na povahu věci, v níž byl advokát pověřen k zastupování)

 • Jméno a příjmení
 • Akademické tituly
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Místo trvalého pobytu
 • Korespondenční či kontaktní adresy
 • Emailové adresy
 • Telefonní čísla
 • Dosažené vzdělání
 • Státní příslušnost
 • Rodinné poměry
 • Majetkové poměry
 • Spisové značky řízení
 • Čísla a kopie dokladů totožnosti (včetně ev. fotografie)
 • Čísla bankovních účtů relojes replicas
 • Další osobní údaje poskytnuté klientem v souvislosti s právním zastoupením

 Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci v rámci uplatňování práv klientů
 • Správce počítačové sítě
 • Poskytovatel fakturačního sytému
 • Daňový poradce a účetní
 • Dalšími příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 85/1996 Sb, zákona o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb, zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a Nařízení GDPR.

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce-advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Právo na opravu, resp. doplnění

Právo na opravu znamená, že klient má právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na replica rolex jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce-advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Klient nemá právo na výmaz v případě rozporu s příslušnými právními předpisy upravujícími výkon advokacie a zpracování osobních údajů či v případě ochrany práv třetích osob.

Právo na omezení zpracování

Klient má právo, aby správce-advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

Právo vznést námitku

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce-advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci-advokátovi poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Mens-LuxuryWatches.com

Ostatní

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem-advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.